Публічна оферта

Публічна оферта щодо надання благодійної пожертви

1. Загальні положення

1.1. Ця публічна оферта щодо надання благодійної пожертви (далі – «Оферта») є пропозицією БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД КАТЕРИНИ БІЛОРУСЬКОЇ», ідентифікаційний код 45068252, що знаходиться за адресою: 01021, м. Київ, вул. Грушевського Михайла, буд. 9-Б, офіс Д6-6 (далі – «Фонд») в особі Директора Фокіної Анжели Тамазіївни, невизначеному колу дієздатних фізичних осіб та юридичних осіб приватного права, які добровільно здійснюють благодійну діяльність (далі кожна з таких осіб – «Благодійник»), укласти договір щодо надання благодійної пожертви (далі – «Договір») на умовах, описаних в цій Оферті, з кожним Благодійником, що звернеться. 

1.2. Ця Оферта є пропозицією укласти договір відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України. 

1.3. Ця Оферта набирає чинності з моменту розміщення її на сайті Фонду в мережі Інтернет за посиланням: https:// https://biloruska.foundation (далі – «Сайт»). Ця Оферта є безстроковою та може бути змінена або відкликана Фондом у будь-який час (до її акцепту Благодійником) шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті. 

1.4. Фонд може укладати договори щодо надання благодійної пожертви в іншому порядку та/або на інших умовах, ніж це передбачено цією Офертою. Благодійник може окремо звернутися до Фонду для укладення такого договору. 

2. Предмет Договору

2.1. Згідно з цим Договором Благодійник безоплатно та безповоротно передає, як добровільну благодійну пожертву у власність Фонду, грошові кошти на забезпечення благодійної діяльності Фонду, а Фонд приймає таку благодійну пожертву та зобов’язується використовувати її для реалізації благодійних програм та іншої благодійної діяльності, відповідно до Статуту Фонду та законодавства України. 

2.2. Передача Благодійником грошових коштів за цим Договором визнається благодійною пожертвою відповідно до ст. 6 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». 

2.3. Благодійник самостійно визначає обсяг благодійної пожертви. Благодійник має право запитати у Фонду та отримати інформацію про характер і розмір необхідної благодійної допомоги на конкретні цілі діяльності Фонду, а також за благодійними програмами Фонду, задля визначення напрямів використання благодійної пожертви до її надання. 

2.4. Укладення та виконання цього Договору не має на меті та не передбачає отримання прибутку будь-якою зі сторін. 

3. Діяльність Фонду

3.1. Фонд реалізує благодійні програми з метою надання благодійної допомоги у питаннях розвитку спорту, дітей, зокрема залучення дітей з обмеженими можливостями та із малозабезпечених сімей до спорту, участі їх у спортивних змаганнях, також у питаннях розвитку освіти, в тому числі фізичної культури, охорони здоров’я та навколишнього середовища, та іншу допомогу українцям, постраждалим від російської агресії на території України.

Фонд також надає гуманітарну, медичну, соціальну та психологічну та іншу допомогу українцям, постраждалим від російської агресії на території України. З метою забезпечення безпеки, розвитку, реабілітації дітям та їхнім батькам, які залишились в Україні або тимчасово покинули батьківщину.

У виключних випадках благодійна допомога може бути спрямована на забезпечення інших благодійних проектів чи категорій населення, які потребують такої допомоги.

3.2. Діяльність Фонду не має на меті отримання прибутку. 

3.3. Інформація про роботу Фонду та результати діяльності розміщені на Сайті. 

4. Внесення пожертви та акцепт Оферти

4.1. Благодійник самостійно визначає розмір благодійної пожертви та вносить її шляхом (і) здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, або (іі) перерахування грошових коштів на поточний рахунок Фонду через установи банків, або (ііі) іншим не забороненим чинним законодавством України способом. Благодійні пожертви є безстроковими, і термін їхнього використання Фондом не обмежується. 

4.2. Відповідно до цих умов Оферти благодійні пожертви надаються Благодійниками та використовуються Фондом для проведення та забезпечення благодійної діяльності (реалізації напрямів, цілей благодійної діяльності та благодійних програм) Фонду відповідно до Статуту та законодавства України. Благодійник погоджується з таким цільовим призначенням своєї пожертви. 

4.3. Внесені благодійні пожертви використовуються Фондом у порядку їхнього надходження. 

4.4. При внесенні пожертви для правильної ідентифікації платника, Благодійник вказує свою контактну інформацію: ім’я та прізвище, найменування юридичної особи, адресу електронної пошти та/або номер телефону, інші дані, що дозволяють здійснити ідентифікацію Благодійника. 

4.5. Акцептом Оферти вважається її повне та безумовне прийняття шляхом вчинення Благодійником дій з передачі Фонду коштів благодійної пожертви одним зі способів, зазначених у пункті 4.1 вище. Оферта вважається акцептованою та Договір укладеним з дати зарахування грошових коштів на поточний рахунок Фонду. 

4.6. Якщо пожертва була внесена на рахунок Фонду без ідентифікації платника і Фонд не може ідентифікувати Благодійника пожертви, така пожертва Фондом не повертається. 

4.7. Акцептом Оферти Благодійник підтверджує, що він згоден з усіма умовами Оферти, повною мірою усвідомлює та згоден з предметом та умовами Договору. 

4.8. Витрати, пов’язані з внесенням благодійних пожертв (комісії за перерахування коштів, податки, збори, тощо) несе Благодійник, якщо такі витрати стягуються з Благодійника, та Фонд, якщо такі витрати стягуються з Фонду. Благодійник усвідомлює та погоджується, що частина його благодійної пожертви може бути використана Фондом на покриття витрат, пов’язаних з внесенням благодійних пожертв, якщо такі витрати стягуються третіми сторонами за замовчуванням та їх неможливо уникнути (наприклад, комісії платіжних систем з еквайрингу, банківські комісії, тощо). 

5. Права та обов’язки сторін

5.1. Фонд зобов’язується використовувати кошти благодійної пожертви Благодійника у суворій відповідності із законодавством України. 

5.2. Фонд має право самостійно визначати напрями використання благодійної пожертви відповідно до свого Статуту та законодавства України.

5.3. Благодійник погоджується, що відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» Фонд може використовувати частину коштів, отриманих від Благодійників, на фінансування своїх адміністративних витрат. 

5.4. Благодійник має право на отримання інформації про використання його благодійної пожертви. За запитом Благодійника Фонд може також підтвердити цільове використання благодійної пожертви. 

5.5. Наданням благодійної пожертви Благодійник беззастережно стверджує (і) свою дієздатність, (іі) добровільність укладання правочину, (ііі) що предмет благодійної пожертви не знаходиться під забороною, арештом, не перебуває у заставі, не обтяжений будь-якими іншими правами третіх осіб та не був набутий з порушенням норм Закону України №361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». У разі виникнення у Фонду обґрунтованих сумнівів щодо цих тверджень, Фонд має право запитати, а Благодійник зобов’язується надати, відповідні підтверджуючі докази цих тверджень. 

6. Заключні положення

6.1. Шляхом акцептування Оферти Благодійник надає Фонду згоду на обробку своїх персональних даних, які розкриваються Благодійником при внесенні благодійної пожертви, з метою виконання умов Договору. Такі персональні дані можуть включати: ім’я, прізвище та по батькові, адресу, місце проживання, адресу електронної пошти, номер телефону та (при перерахуванні грошових коштів на поточний рахунок Фонду через установи банків) банківські реквізити. Дозволені види обробки персональних даних включають їх збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення та знищення. Фонд зобов’язується не розкривати персональні дані Благодійника третім особам без дозволу Благодійника, окрім як у випадках коли таке розкриття вимагається державними органами або іншим чином вимагається відповідно до законодавства України. Благодійник підтверджує, що йому повідомлено про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних». Обсяг прав Благодійника, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий. 

6.2. Благодійник надає згоду на те, що його контактна інформація може бути використана Фондом для направлення Благодійнику листів та повідомлень, в тому числі електронних. При цьому, Фонд зобов’язується не надавати інформацію про контактні дані Благодійника третім особам, крім випадків, прямо передбачених законодавством України. 

6.3. У випадку виникнення спорів між сторонами цього Договору, вони мають вирішуватись шляхом переговорів. При неможливості переговорного вирішення, спори розглядаються судами у порядку, встановленому законодавством.

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД КАТЕРИНИ БІЛОРУСЬКОЇ»

01021, м. Київ, вул. Грушевського Михайла, буд. 9-Б, офіс Д6-6

Ідентифікаційний код: 45068252

Банківські реквізити для надання благодійної пожертви: 

IBAN № UA773052990000026006036227144 в АТ КБ “ПРИВАТБАНК” (валюта UAH, Українська гривня)

Директор 

А.Т. Фокіна

Дякуємо!
Ви підписані на розсилку новин

Долучайтеся до нас у соц. мережах

Дякуємо лист успішно надіслано. Найближчим часом з Ваши зв’яжеться наш представник для уточнення всіх питань.

Долучайтеся до нас у соц. мережах